Pháp luật

Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình – Báo Quảng Bình điện tử

(Báo QB – Ngày 23-12-2020, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 19/CT-UBND về tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Nội dung Chỉ thị như sau:
 
Thời gian qua, công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy, chính quyền các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, nhằm giải quyết yêu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của công dân, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, góp phần giữ vững an ninh chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh. Các cấp, các ngành đã tích cực rà soát, nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tập trung chỉ đạo giải quyết những vụ việc tồn đọng, phức tạp, những vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở; chủ động xử lý tốt các vụ việc nổi lên, chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên, thời gian giải quyết được rút ngắn, đúng quy trình; thực hiện nghiêm túc các Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận nội dung tố cáo…. Công tác tiếp công dân đã được quan tâm và thực hiện nghiêm túc, thường xuyên, đúng pháp luật; cơ sở vật chất phục vụ tiếp công dân tiếp tục được quan tâm đầu tư; cán bộ tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng phát huy tinh thần trách nhiệm, hiệu quả ngày càng cao.
 
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo có lúc chưa thường xuyên. Người đứng đầu một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa chú trọng đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; còn tình trạng né tránh, đùn đẩy trong việc tiếp công dân, đối thoại với công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; việc nắm tình hình ở cơ sở chưa kịp thời, hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa cao, chậm giải quyết hoặc giải quyết nhưng chưa dứt điểm các vụ việc do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, các vụ việc nổi lên ở địa phương… gây bức xúc trong Nhân dân, dẫn đến khiếu kiện vượt cấp; một số cán bộ, công chức kỹ năng tiếp công dân còn yếu, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo còn hạn chế…; một số địa phương, nhất là ở cơ sở chỉ chú trọng đến việc giải quyết hết thẩm quyền mà chưa quan tâm đến giải quyết dứt điểm vụ việc; một số nơi chưa quan tâm đôn đốc, chỉ đạo thực hiện quyết định giải quyết đã có hiệu lực pháp luật, việc xử lý sau kết luận thanh tra chưa kịp thời; việc phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa chặt chẽ, thiếu thường xuyên.
 
Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
 
1. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:
 
– Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Luật Tiếp công dân năm 2013, Luật Khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018; ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tại các Văn bản số 3138/VPCP-V.I ngày 13/11/2020, Văn bản số 9740/VPCP-V.I ngày 20/11/2020, Văn bản số 9819/VPCP-V.I ngày 24/11/2020 của Văn phòng Chính phủ; Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 31/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện Kết luận thanh tra, Quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo đã có hiệu lực trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
 
– Phải xác định công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; mọi khiếu nại, tố cáo phải được xem xét với tinh thần trách nhiệm cao, đúng pháp luật từ cấp cơ sở; lấy kết quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chí đánh giá năng lực, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người đứng đầu và cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ.
 
– Thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất của người đứng đầu, gắn việc tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
– Tập trung giải quyết dứt điểm từ cơ sở các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh nhất là các vụ khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các công trình dự án; chế độ chính sách… Chủ động rà soát, tổ chức thực hiện nghiêm túc các Quyết định, Kết luận đã có hiệu lực thi hành và những vụ việc do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.
 
– Chủ tịch UBND các cấp phải đề cao vai trò trách nhiệm, sâu sát, trực tiếp đối thoại với người dân, chỉ đạo giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành “điểm nóng”, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Việc giải quyết phải trên cơ sở chính sách, pháp luật, phù hợp với thực tiễn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng, hợp pháp của người dân và giải quyết dứt điểm được vụ việc.
 
– Khi xảy ra các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm thì Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chủ động rà soát, nắm tình hình và có giải pháp giải quyết ngay tại cơ sở. Phối hợp với Thanh tra tỉnh, các cơ quan có liên quan để kịp thời xử lý các vụ việc đông người, vượt cấp; hạn chế tối đa việc công dân khiếu kiện đông người lên Tỉnh, lên Trung ương. Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm trước Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nếu để công dân địa phương mình khiếu kiện vượt cấp lên Tỉnh, lên Trung ương. Địa phương nào có công dân khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Tỉnh, lên Trung ương thì UBND địa phương đó phải thành lập Tổ do Chủ tịch UBND cấp huyện làm Tổ trưởng để chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan trực tiếp vận động, thuyết phục công dân, có biện pháp đưa công dân trở về địa phương giải quyết. Đối với các trường hợp kích động, lôi kéo công dân khiếu kiện đông người hoặc lợi dụng khiếu kiện để gây rối thì chỉ đạo lực lượng chức năng có biện pháp xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
 
– Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thi hành công vụ của đội ngũ công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý; nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết công việc, chất lượng phục vụ Nhân dân; xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.
 
– Bố trí cán bộ tiếp công dân có phẩm chất chính trị, kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ tốt; có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, am hiểu thực tế, có khả năng vận động, thuyết phục quần chúng; tuyệt đối không được xem cơ quan, bộ phận tiếp công dân là nơi giải quyết tồn tại về cán bộ. Tạo điều kiện để cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân được học tập, cập nhật kiến thức về chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, pháp lý để thực thi tốt công vụ. Đối với những cán bộ, công chức làm tốt công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo có quá trình cống hiến cần quan tâm quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn.
 
– Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, thống kê về giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định tại Thông tư số 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ, trong đó tập trung nâng cao chất lượng phân tích kết quả thực hiện trong kỳ, việc đánh giá và dự báo tình hình khiếu nại, tố cáo.
 
2. Thanh tra tỉnh tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, Quyết định giải quyết khiếu nại, Kết luận xác minh tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND tỉnh; tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, quy trình giải quyết khiếu nại, tố cáo cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã. Chỉ đạo, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra hành chính và chuyên ngành nhằm ngăn ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực .
 
Phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh) và UBND các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên kiểm tra, rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài; theo dõi, rà soát, đôn đốc việc thực hiện các kết luận tiếp công dân, kết luận thanh tra, kết luận tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết.
 
3. Hội đồng phối hợp Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Bình, Báo Quảng Bình, Cổng Thông tin Điện tử tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; về kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của cơ quan Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật cho Nhân dân, kịp thời phê phán, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
 
4. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, lực lượng cơ sở nắm chắc địa bàn, an ninh nông thôn, an ninh vùng giáo. Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh (Ban Tiếp công dân tỉnh), Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm những vụ việc phức tạp, đông người, chủ động các phương án và kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý có hiệu quả; ngăn chặn kịp thời từ cơ sở các đối tượng lợi dụng khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân vi phạm pháp luật, tụ tập đông người tại trụ sở các cơ quan Đảng, Nhà nước ở Tỉnh và Trung ương.
 
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội tăng cường giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phối hợp với các cấp chính quyền trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và người dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là vận động các công dân thường xuyên khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh thực hiện nghiêm túc các văn bản giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền.
 
6. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng, cuối năm báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (qua Thanh tra tỉnh).
 
Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này.
 
Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện nghiêm túc.
 
,

theo báo : baoquangbinh.vn

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button